Zvýšení penze u pracujících důchodců

Starobní důchod přináši i finanční starosti
PublicDomainPictures / Pixabay

Každý, kdo dostává starobní důchod a zároveň si přivydělává navíc i výdělečnou činností, si tímto způsobem může zvýšit státní penzi o desítky či stovky korun. O navýšení, které ale není autopmatické, je potřeba požádat a zároveň splnit i další předepsané podmínky.

Kdo smí žádat o navýšení státní penze?

O navýšení penze smí žádat ti pracující senioři, kteří již dosáhli důchodový věk a zároveň pobírají předčasnou penzi. O toto zvýšení může žádat každý senior. Musí si ale přilepšovat k penzi nepřetržitě i přerušovaně. Celkově se započítává doba výdělečné činnosti od 1. ledna 2010, kdy začala platit aktualizovaná právní úprava, která toto navýšení umožňuje.

Spočítejte si, kdy půjdete vy do starobní penze.

Každý důchodce může požádat o zvýšení důchodu buď po 24 měsících nepřetržité výdělečné činnosti, ze které bylo odvedeno pojistné na důchodovém pojištění, nebo po jejím skončení. Pro vyšší starobní důchod je nezbytné získat 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti opravňující k účasti na důchodovém pojištění,” řekla Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Kdo tyto předepsaná pravidla danou dobu plní, může si nechat starobní důchod zvednout za každých rok práce o 0,4 procenta výpočtového základu, z něhož byl důchod vyměřen. Je nutné vědět, že do celkového počtu 360 kalendářních dnů se nezapočítává doba neplaceného volna, nepřítomnost v práci a například ani doba neschopnosti či ošetřování člena vaší rodiny.

Kdy vznikne nárok na zvýšení vaši penze?

Navýšení vám náleží vždy až:

  • po ukončení výdělečné činnosti, pokud starobní důchodce získá nepřetržitě nebo přerušovaně alespoň 360 dnů výdělečné činnosti,
  • nebo po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti (za nepřetržitý výkon výdělečné činnosti se považuje i situace, kdy na kalendářní den skončení bezprostředně navazuje kalendářní den začátku výkonu jiné výdělečné činnosti). zdroj: ČSSZ

Každý důchodce by měl vědět, že k navvýšení starobního důchodu za jinou výdělečnou činnost nikdy nedochází automaticky, ale je nutno o toto navýšení zažádat formou písemné žádosti. Tu je možné sepsat a podat na kaýdé ČSSZ nebo popřípadě zaslat přímo na ústředí,” upozorňuje Jana Buraňová.

O vylepšení důchodu si v současné chvíli zažádalo již více než 95 000 lidí. Nejbohatší na žádosti byl rok 2012, kdy ČSSZ obdržela nejvíce žádostí o zvýšení starobního důchodu. Na začátku tothoto roku totiž uplynulo první období, po kterém si důchodci pracující nepřetržitě dva roky mohli o zvýšení důchodu požádat. Za prvních šest měsíců tohoto roku si žádost podalo 22 052 lidí. Většině žádostí bylo vyhověno, protože mohla vyhovět, protože byly splněny podmínky, za kterých je možné důchody navýšit,” poznamenává mluvčí.

Přečtěte si také:  Jaká úskalí může mít online půjčka ihned na účet?

Žadatelé o navýšení se ale mnohdy mylně domnívají, že navýšení starobního důchodu závisí na výši výdělku dosahovaném při pobírání důchodu. Výše částky, o které se důchod navýší, je individuální a bývá vypočítávána z výpočtového základu, na základě kterého byl důchodci vyměřen jeho původní důchod.

Příklad první

Důchodce pobírá starobní důchod od 1. 5. 2008. Od 1. 9. 2009 začal vykonávat výdělečnou činnost a zaměstnání trvá dosud. Doba od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009 nemá na zvýšení důchodu vliv. O přepočet důchodu si požádal počátkem roku 2012 a důchod mu byl zvýšen po dvou letech nepřetržité výdělečné činnosti za 720 dní (2x 360) o 0,8 % (2x 0,4 %) výpočtového základu. Výpočtový základ, ze kterého mu byl v roce 2008 vyměřen důchod, činil 16 800 Kč, zvýšení důchodu tedy činilo 135 Kč. Za předpokladu, že bude nadále pracovat, může o další zvýšení důchodu požádat počátkem roku 2014, tedy po uplynutí dalších dvou let nepřetržité výdělečné činnosti.

Příklad druhý

Důchodci byl přiznán starobní důchod od 1. 8. 2011. Do zaměstnání při pobírání důchodu nastoupil od 1. 1. 2012 a zaměstnání ukončil 31. 12. 2012. Během této doby byl 5 dní v pracovní neschopnosti. Po jejich odečtení tedy získal 360 dní výdělečné činnosti (365 – 5) a proto mu od ukončení zaměstnání, tj. od 1. 1. 2013 náleží zvýšení o 0,4 % výpočtového základu. Výpočtový základ, z něhož mu byl vyměřen starobní důchod, je 24 000 Kč, zvýšení důchodu tedy činí 96 Kč.